Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Informatyczno - Plastycznego „Życie i Twórczość Władysława Broniewskiego – Obrazem Malowana”

Komisja Konkursu Plastycznego, dokonując przeglądu i oceny nadesłanych prac plastycznych starała się bardzo wnikliwie i rzetelnie
analizować prace, biorąc pod uwagę zaangażowanie, pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematem, jak też estetykę wykonania.
Wybrane prace cechują się więc ciekawymi rozwiązaniami artystycznymi, zachwycają niezwykłą kolorystyką, swobodą kompozycji,  
i ekspresją wyrazu.

Komisja Konkursu Informatycznego starała się bardzo wnikliwie analizować prezentacje PowerPoint biorąc pod uwagę zgodność treści
z hasłem przewodnim Konkursu, poprawność merytoryczną zamieszczonych w prezentacji informacji, poprawność ortograficzną,
stylistyczną, językową i edycyjną, innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu, adekwatność zastosowanych narzędzi
i efektów do przedstawianych treści, przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, walory edukacyjne
i popularyzatorskie oraz ogólne wrażenie estetyczne.

Komisje konkursowe dziękują uczestnikom Konkursu, gratulując osiągnięcia wysokich wyników i życzą dalszych sukcesów.
Składają też serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę w przygotowaniu uczniów do konkursu.

PRACA PLASTYCZNA - Władysław Broniewski w Oczach Dziecka

NAGRODA

AUTOR

SZKOŁA

PRACA

I

Kacper Gęsicki

 

 


Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Władysława Broniewskiego
w Lipnie

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

Oliwia Bańkowska

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Władysława Broniewskiego
w Radomiu

 

 

 

 

III

 

 

Marta Krzyżanowska

 

 

Szkoła Podstawowa
im. Władysława Broniewskiego
w Byczu

 
 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - Życie i twórczość Władysława Broniewskiego

 
I

Błażej Kordiak

Szkołą Podstawowa Nr 3
im. Władysława Broniewskiego
w Górze

 

II

Anna Stark

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Władysława Broniewskiego
w Lipnie

 


III


Zuzanna Roszak

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Władysława Broniewskiego
w Gdańsku

 

 

 

<zobacz galerię>

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze

zaprasza do udziału w
 

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE INFORMATYCZNO - PLASTYCZNYM
        „ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO – OBRAZEM MALOWANA”

dla uczniów szkół podstawowych

 

 

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNO - PLASTYCZNEGO
        „ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO – OBRAZEM MALOWANA”

dla uczniów szkół podstawowych

 

1.      Celem konkursu jest:

·         popularyzowanie sylwetki patrona Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze

·         kształtowanie postaw twórczych i kreatywności

·         prezentacja własnych dokonań twórczych

·         poszukiwanie nowych środków wyrazu

·         Stworzenie młodzieży okazji wykazania się uzdolnieniami i kreatywnością.

2.      Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze

 

3.    Konkurs koordynują: mgr Małgorzata Łuszczak,

                             mgr Jolanta Hanusiak – Cebenko

4.    Etapy Konkursu:

I etap -szkolny- ogłoszenie Konkursu, zebranie prac, wybór najlepszych prac i wysłanie ich na Konkurs;

Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 3 najlepsze prace w każdej kategorii.

II etap ogólnopolski – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe;

III etap ogólnopolski - ocena regulaminowych prac i przyznanie nagród.

Ogólne zasady udziału w Konkursie dotyczące wszystkich kategorii:

·      Każda szkoła może nadesłać 3 wybrane prace w każdej z dwóch konkursowych kategorii.

·      W Konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualnych twórców.

·      Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę.

·      Na Konkurs można wysłać prace jednego ucznia w różnych kategoriach konkursowych, z zachowaniem limitu 3
     prac ze szkoły w każdej kategorii konkursowej.

·      Prace bez wyraźnej metryczki lub z błędną nazwą szkoły nie będą brały udziału w konkursie.

·      Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań.

·      Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.

5. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Szkoły.

6. Ogólne kryteria oceny nadesłanych prac we wszystkich kategoriach:

·      poprawność merytoryczna;

·      znajomość technik twórczych;

·      różnorodność zastosowanych sposobów przekazu;

·      oryginalność przekazu.

KATEGORIA

TEMAT

EDYCJA

UWAGI DOTYCZĄCE KATEGORII

Praca plastyczna

Władysław Broniewski w oczach dziecka

Format pracy A3

Technika dowolna

· Każda szkoła może nadesłać 3 prace w tej kategorii.

· Organizatorzy nie zwracają prac plastycznych ani opakowań, w których je nadesłano.

· Metryczka pracy musi być umieszczona na jej odwrocie.

Prezentacja multimedialna

Życie i twórczość Władysława Broniewskiego

· Obowiązkowy program wykonania prezentacji: PowerPoint do 2010.

· Obowiązkowy wykaz źródeł wszystkich plików multimedialnych.

· Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut

· Odtwarzanie automatyczne.

 

· Każda szkoła może nadesłać 3 prace w tej kategorii.

· Prezentacje muszą być przesłane wyłącznie na płycie CD opisanej według wzoru

· Prace nadesłane na adres e-mailowy nie będą odbierane.

 

7. Adresaci konkursu

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych wszystkich typów.

8. Wymagane informacje o uczestnikach Konkursu:

Imię i nazwisko.

Wiek i klasa.

Pełna nazwa i adres szkoły.

Nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

Oznaczenie wybranej kategorii konkursowej.

Nadesłanie pracy na Konkurs oznacza zgodę na jej publikację na stronie internetowej organizatorów oraz w materiałach promujących Konkurs.

Uwaga: informacje te MUSZĄ być wydrukowane!

9. Terminy

·      Nadsyłanie prac - do 21 listopada 2014 r. (na adres Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze, ul. Poznańska 2, 56 – 200 Góra; decyduje data na stemplu pocztowym). Ogłoszenie werdyktu na stronie internetowej szkoły 25 listopada  2014 r.

·      Odczytanie werdyktu przez przewodniczącego komisji konkursowej i rozdanie nagród podczas obchodów 60 – lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze, które odbędzie się 28 listopada 2014.

10. Nagrody

·      W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną trzy nagrody za I, II i III miejsce.

·      Komisja Konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.

·      Nagrodzeni uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

·      Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowanie.

·      Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.

·      Dyplomy i nagrody nieodebrane przez nagrodzonych uczniów zostaną przesłane pocztą.

·      Werdykt konkursowy i wybrane nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze.

11. Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze

56 – 200 Góra, ul. Poznańska 2

tel. 5432417
e – mail:
sp3gora@gazeta.pl

                   12 Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.sp3gora.pcdn.edu.pl