CERTYFIKATY

 

CERTYFIKAT SZKOŁY GOTOWEJ N A TIK

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła uczestniczyła w programie „Aktywna edukacja”, który był  realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Program miał na celu:
-przekazanie informacji pomagających określać potrzeby szkoły w zakresie wyboru i zarządzania sprzętem oraz infrastruktura sieciową,
-podniesienie jakości nauczania i uczenia się różnych przedmiotów  przy wykorzystaniu technologii informacyjno- komunikacyjnych,
-współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

 

CERTYFIKAT LEPSZA SZKOŁA

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła otrzymała certyfikat "Lepszej Szkoły" Gdańskiej Fundacji Rozwoju współpracującej z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Fundacja została powołana przede wszystkim w celu wspierania rozwoju oświaty i szkolnictwa oraz różnych form nowatorskiego nauczania w/w przedmiotu. Projekt edukacyjny "Lepsza Szkoła" prowadzony jest aktualnie przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:

- sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów

- dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę

- otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym

 

CERTYFIKAT "KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

W roku szkolny 2013/2014 szkoła uczestniczyła w V edycji Programu "Klub Bezpiecznego Puchatka" to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. 

CERTYFIKAT "0RTOGRAFFITI"

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła otrzymała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji poświadczający udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjno - Terapeutycznym "0RTOGRAFFITI".

CERTYFIKAT "STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY"

W roku szkolny 2013/2014 szkoła otrzymała  Certyfikat " Stań po zielonej stronie mocy". Poprzez udział w akcji uczniowie aktywnie zbierali płyty CD/DVD, opakowania po płytach, baterie, ładowarki, przewody elektryczne, oraz zużyte telefony komórkowe.

CERTYFIKAT "SIADANIE DAJE MOC"

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła otrzymała Certyfikat "Śniadanie Daje Moc". Celem akcji było propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu dzieci i podkreśleniu ważności śniadania, jako najważniejszego posiłku dla ucznia w ciągu dnia.

SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK


W roku szkolnym 2012/2013 szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Sprawnych Dolnoślązaków. Poprzez realizację programu szkoła wdrożyła system wspierania uzdolnień uczniów w dziedzinie wychowania fizycznego i zdrowotnego w klasach I - III.

SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO
 
 W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła już po raz trzeci otrzymała certyfikat "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo".  Celem Programu było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. W miesiącu czerwcu otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa. Certyfikat ten przyznany został naszej szkole do dnia 31 maja 2016 r.

BEZPIECZNA SZKOŁA”
Szkoła Podstawowa Nr 3 w im. Władysława Broniewskiego w Górze zdobyła tytuł
„BEZPIECZNA SZKOŁA” w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń” organizowanym przez
Fundację Państwo Obywatelskie i miesięcznik Perspektywy Europejskie oraz komitet Honorowy, w skład którego wchodzą m.in. Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Przedstawiciele Sejmu i Senatu, Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji, Rektorzy i Dziekani uczelni, Naukowcy, Przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych. Zadania konkursowe obejmowały problematykę zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego, podniesienia poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Szkoła zrealizowała 10 zadań, które zostały udokumentowane w sprawozdaniach zawierających prace uczniów, zdjęcia i dokumenty uzyskane podczas realizacji.

CERTYFIKAT SZKOŁA Z KLASĄ 2.0
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego  w Górze otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą 2.0". Program prowadzony był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Projekt miał na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Ponadto autorzy programu zachęcali nauczycieli do pracy metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK
i promowania Szkolnego Kodeksu 2.0.
Górowska  trójka  stworzyła własny Kodeks 2.0. Uczniowie pracowali metodą projektów edukacyjnych, prowadzili blog uczniowski. Nauczyciele i uczniowie pracowali w oparciu
o hasła; 1. Korzystamy z nowych technologii. 2. Pracujemy zespołowo. 3. Dzielimy się wiedzą 4. Mądrze korzystamy
z e-zasobów. 5. Komunikujemy się. 6. Jesteśmy bezpieczni
w sieci.
W programie aktywnie uczestniczyli: Małgorzata Łuszczak – koordynator projektu, Elżbieta Berus – Panek, Marzena Gardys, Teresa Kajzer, Iwona Błaszczyk, Iwona Sawicka, Jolanta Wilkosz, Wioleta Leśniak oraz dyrektor szkoły Bożena Domańska.

SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU


W listopadzie 2009 roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Bezpiecznego Internetu”. Koordynatorem i realizatorem programu była nauczycielka informatyki p. Małgorzata Łuszczak.  Do programu z całej Polski przystąpiło 303 szkoły, natomiast z województwa dolnośląskiego 13 szkół.  Patronat honorowy nad programem objęli: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Głównym celem programu była profilaktyka cyberprzestępczości, takiej jak pedofilia on-line czy nękanie rówieśników złośliwymi i krzywdzącymi wpisami w serwisach społecznościowych i na forach dyskusyjnych. 1 lutego 2010 r. za podejmowane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa
w Internecie, nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu na okres 3 lat.

 

SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO
 
 W roku szkolnym 2008/2009
nasza szkoła już po raz drugi otrzymała certyfikat "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo".  Celem Programu było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. W miesiącu czerwcu otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa. Certyfikat ten przyznany został naszej szkole do dnia 31 marca 2012 r.

 

 

 

 

 


SZKOŁA Z KLASĄ
 W roku szkolnym 2003/2004 szkoła przystąpiła
 do ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej” pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – „Szkoła z klasą”. Przez cały rok szkolny realizowaliśmy sześć zadań
 1. Lepiej przygotować do egzaminu
 2. Oceniamy tak aby pomagać się uczyć
 3. Festiwal nauki
 4. Jak uczymy współpracy?
 5. Szkoła bez przemocy
 6. Więcej kultury.
 Zadania do realizacji wybraliśmy na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Wybrane przez nas zadania zostały zaliczone i nasza szkoła znal
azła się wśród 3300 szkół, które w II edycji akcji „Gazety Wyborczej” otrzymały tytuł „Szkoła z klasą”.

 


 

LEGO COGITO AGO
W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkoła przystąpiła do nowego Programu Ogólnopolskiej Akcji Gazety Wyborczej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego: "LEGO, COGITO, AGO". Celem programu było rozwijanie w szkołach umiejętności czytania ze zrozumieniem, myślenia krytycznego, twórczego i naukowego oraz działania społecznego. Wszystkie sprawności zostały zaliczone LEGO (październik 2004), COCITO (kwiecień 2005), natomiast AGO (czerwiec 2005). Sprawności, które uzyskała szkoła zostały potwierdzone dyplomami.


 


NAUCZYCIEL Z KLASĄ
W roku szkolnym 2005/2006 szkoła nasza brała udział w akcji "Nauczyciel z klasą" prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz "Gazety Wyborczej" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki.

DO GÓRY